Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů při účasti ve výběrovém řízení

Společnost JC-Metal s.r.o., jakožto správce osobních údajů, vám tímto v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů:

a) Totožnost a kontaktní údaje správce:

JC-Metal s.r.o., Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic, kontaktní e-mail: jc-metal@jc-metal.cz

b) Účely zpracování osobních údajů a právní základ jejich zpracování:

Nábor zaměstnanců do společnosti JC-Metal s.r.o., tj. zpracování osobních údajů kandidáta (dále též jen „subjekt údajů“) v rámci personálního výběrového řízení společnosti JC-Metal s.r.o, do něhož se kandidát přihlásil. Vaše osobní údaje si potřebujeme po dobu výběrového řízení uschovat a zpracovat, abychom vám mohli poskytnout kvalitní a profesionální přístup v rámci daného výběrového řízení a současně abychom mohli na základě získaných informací (zpracovávaných osobních údajů) vybrat nejvhodnějšího kandidáta k zaměstnání ve společnosti JC-Metal s.r.o.

c) Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační a kontaktní údaje, popisné údaje, životopisy, motivační dopisy a záznamy z výběrového řízení, hodnocení a související komunikaci, informace o vzájemné komunikaci a interakci.

d) Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány:

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány toliko po dobu trvání výběrového řízení.

e) Kategorie zpracovatelů nebo příjemců osobních údajů:

Společnost KNOW HOW Solutions, s. r. o., jakožto poskytovatel webových služeb, společnosti zabývající se personálním poradenstvím.

f) Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo do subjektu údajů (tj. od vás) prostřednictvím vyplněného kontaktního formuláře, životopisu a dalších dokumentů, které nám v rámci výběrového řízení poskytnete.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně.

g) Přehled vašich práv souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů:

 • právo své osobní údaje opravit či doplnit

 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů v určitých případech,
  a to i u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 • právo požadovat přenesení osobních údajů

 • právo na přístup k osobním údajům

 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech

 • právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) v určitých případech

 • další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“).
  Své právo můžete uplatnit na e-mailu: jc-metal@jc-metal.cz nebo písemně na adrese sídla správce. Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

h) Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které správci poskytujete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečnostní opatření, která je možné po správci rozumně požadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.